Akademia tradera cz.2 Analiza fundamentalna

Akademia tradera cz.2 Analiza fundamentalna

Akademia tradera cz.2 Podstawy analizy fundamentalnej

W literaturze można znaleźć w wielu definicjach fundamentalnej analizy. Według jednego z nich jest to sposób przewidywania przyszłych zmian cen instrumentu finansowego na podstawie czynników ekonomicznych, politycznych i środowiskowych oraz danych, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na poziom popytu i podaży dla danego instrumentu.

Pierwsza polska giełda kryptowalut

Analiza fundamentalna – co to jest?

Analiza fundamentalna koncentruje się na emitencie bezpieczeństwa i otoczeniu gospodarczym, w którym działa. Badając kondycję finansową, mocne i słabe strony, perspektywy rozwoju, odpowiada pytanie, czy warto inwestować w swoje papiery wartościowe. Kompleksową analizę stanu emitenta towarzyszy również analiza jego otoczenia makroekonomicznego, co pozwala na wybór podmiotu z możliwie najlepszym wzrostem zysków w przyszłości.

Analiza fundamentalna a cena
Analiza fundamentalna a cena

Elementy analizy fundamentalnej

Przeprowadzenie analizy fundamentalnej składa się z kilku etapów:

  1. Analizy makroekonomicznej.
  2. Analizy sektorowej.
  3. Analizy sytuacyjnej firmy.
  4. Analizy finansowej spółki.
  5. Wyceny waloru.
Czytaj także:  Kurs bitcoin - formacja chorągiewki

Analiza makroekonomiczna

Analiza makroekonomiczna jest konieczna, ponieważ firmy nie działają w próżni, ale w pewnym środowisku społecznym, politycznym i gospodarczym. Ocena firmy z makroekonomicznego punktu widzenia powinna uwzględniać stan i wahania sytuacji gospodarczej. W ocenie uwzględniono takie wskaźniki, jak deficyt budżetowy, bilans płatniczy, zmiany produktu krajowego brutto, stopa inflacji itd. Analiza ta dotyczy także polityki banku centralnego w zakresie kształtowania stóp procentowych, kursów walutowych, przewidywanej podaży pieniądza na rynku , Rząd podatkowy, polityka budżetowa rządu. Analiza makroekonomiczna powinna odpowiadać na pytanie o rentowność inwestycji na danym rynku (np. na giełdzie).

Przeczytaj także: jak zarobić 25% na kryptowalutach w dwa dni!

Analiza sektorowa

Analiza sektorowa ocenia atrakcyjność inwestowania w spółki należące do danej gałęzi gospodarki. Na obecnym etapie analizy fundamentalnej ocenia się przewidywaną rentowność i ryzyko inwestowania w przemysł. Uwzględnia się również pozycję sektora w odniesieniu do cyklu koniunkturalnego i warunków makroekonomicznych (głównie w celu odpowiedzi na pytanie, jakie jest jego zdolność do wzrostu w stosunku do gospodarki jako całości – czy jest ona szybsza czy wolniejsza). Czynniki jakościowe charakteryzujące dany sektor powodują dalsze analizy (doskonałość technologiczna, ochrona rynku przed konkurencją zagraniczną).

W dalszych etapach podstawowej analizy przeprowadzana jest analiza konkretnych firm w wybranej branży. Tak zwany. Analiza sytuacyjna firmy. Głównym celem jest ocena firmy na całą branżę. Uwzględniono przede wszystkim aspekty niefinansowe, takie jak jakość zarządzania, marketingu, aspekty produkcji, jakość personelu, strategia firmy w przyszłości, silne i słabe strony firmy oraz możliwości i zagrożenia wynikające z jej działalności. Kolejnym etapem analizy fundamentalnej jest analiza finansowa. Jest to ocena ogólnej działalności firmy, w tym jej końcowy wynik pod względem jego wyniku finansowego i sytuacji finansowej. Zazwyczaj jest to przeprowadzane za pomocą analizy wskaźników.

Bitbay polska giełda kryptowalut
Bitbay polska giełda kryptowalut

Similar Posts